Privatlivspolitik og persondatapolitik for InspirePeople

Privatlivspolitik gældende fra 25/5-2018

Introduktion

For at gøre det bedst muligt, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse personoplysninger om dig, når du er samarbejdspartner eller klient/borger hos os.

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Formålet med registreringen af dine oplysninger er, at give dig den bedst mulige oplevelse af en professionel indsats. For dig, der har et psykologisk forløb, er det også formålet at overholde dokumentations- og journalføringsforpligtelsen for psykologer i medfør af bl.a. journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven/psykologloven.

Behandling og registrering af personoplysninger

Personoplysninger, som vi registrer om dig, er indhentet hos dig eller, såfremt dit forløb er startet ved henvisning fra et jobcenter, tillige fra disse. Vi sammenstiller således ikke dine data med oplysninger fra andre aktører, f.eks. sociale medier.

Disse personoplysninger behandler vi for at kunne kontakte dig, når vi har modtaget en henvisning.

Det drejer sig om disse personoplysninger:

Opbevaring af journal

Oplysninger om dig, som vores jobcoaches og psykologer har, er opbevaret i et datasikkert system, og bruges udelukkende i forbindelse med samtaleforløbet og de administrative/rapportmæssige elementer af det.

De af vores psykologer, der er autoriseret, har pligt til at opbevare din journal i 5 år efter, at du har været i kontakt med os sidste gang. Du har ret til at overføre dine persondata til en anden psykolog.

Oplysninger om dig, som vi opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, det er relevant, og er påkrævet af hensyn til vor afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f i persondataforordningen.

Tavshedspligt

Psykologer har tavshedspligt, og de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert ved passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Hvis informationer om dine helbredsmæssige forhold videregives til personer mv. udenfor klinikken, vil det som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling til os for en behandling af dig.

Ændring af journal, Rettigheder og klage

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig.

Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om, at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du har ret til at få slettet dine personoplysninger. Dog er vi forpligtet til jf. lovgivning for autoriserede psykologer at opbevare din journal i mindst 5 år efter du har været i kontakt med os den sidste gang, ligesom vi er forpligtet til at opbevare vor bogføring i løbende plus 5 år.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse. Hvis du ønsker at bruge din ret til at klage over vores databehandling, kan du rette henvendelse til os direkte eller til Datatilsynet (oplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk).

Oplysninger, som vi videregiver

Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for InspirePeople. Undtagelsen er i disse tilfælde:

Med dit samtykke

Vi videregiver personlige oplysninger til Jobcentret, når vi efter endt samtaleforløb sender en kort rapport over forløbet til dem. Dette sker med dit samtykke.

Til ekstern databehandling

Vi videregiver personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.

Informationssikkerhed

Vi beskytter vore systemer mod adgang til, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

Brug af cookies

Vi bruger ikke cookies på denne hjemmeside.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores brugere.

Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.